Последни новини
06 Септември, 2018 - Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“
Фирма „Гоплер“ ЕООД изпълни проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г., финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.
21 Май, 2018 - „Гоплер“ ЕООД обявява резултати от процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по четири обособени позиции
За изпълнение на проекта „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г., финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, фирма „Гоплер“ обявявапроведе процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по четири обособени позиции:
  1. Обособена позиция 1 (ОП1): Услуги за реинженеринг на бизнес процесите в „ГОПЛЕР“ ЕООД;
  2. Обособена позиция 2 (ОП2): Услуги за разработване и въвеждане на интегрирана система за управление в „ГОПЛЕР“ ЕООД в съответствие с международно признатите стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015;
  3. Обособена позиция 3 (ОП3): Услуги по сертифициране на интегрирана система за управление в „ГОПЛЕР“ ЕООД в съответствие с международно признатите стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015;
  4. Обособена позиция 4 (ОП4): Услуги по разработване и въвеждане на софтуерна система за управление на бизнес процесите в „ГОПЛЕР“ ЕООД.
За изпълнители по четирите обособени позиции бяха избрани кандидатите „Алказар комерс“ ЕООД, „ТКМ 2000“ ООД, „Сертификейшън Интернешънъл България“ ООД и „Хемимонд“ АД.
С избраните изпълнители беше подписан договор за изпълнение на услуги. В резултат от предоставянето на услугите по четирите обособени позиции ще бъде подобрен управленския капацитет на „ГОПЛЕР“ ЕООД и ще бъдат създадени условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на фирмата.
30 Януари, 2018 - „Гоплер“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по четири обособени позиции
За изпълнение на проекта „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г., финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, фирма „Гоплер“ обявява процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по четири обособени позиции:
  1. Обособена позиция 1 (ОП1): Услуги за реинженеринг на бизнес процесите в „ГОПЛЕР“ ЕООД;
  2. Обособена позиция 2 (ОП2): Услуги за разработване и въвеждане на интегрирана система за управление в „ГОПЛЕР“ ЕООД в съответствие с международно признатите стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015;
  3. Обособена позиция 3 (ОП3): Услуги по сертифициране на интегрирана система за управление в „ГОПЛЕР“ ЕООД в съответствие с международно признатите стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015;
  4. Обособена позиция 4 (ОП4): Услуги по разработване и въвеждане на софтуерна система за управление на бизнес процесите в „ГОПЛЕР“ ЕООД.
Заинтересованите кандидати могат да се запознаят с Публичната покана и да свалят документацията за процедурата от сайта на системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg
31 Август, 2017 - Фирма „Стемо“ ООД беше избрана за доставчик на дълготрайни материални активи
Фирма „Стемо“ ООД беше избрана за доставчик на дълготрайни материални активи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г "Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, съгласно проведена процедура за избор на изпълнител от "ГОПЛЕР" ЕООД.
03 Юли, 2017 - Съобщение за ново подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА
Фирма „Гоплер“ ЕООД публикува ново съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА (компютърно оборудване), по проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
08 Юни, 2017 - „Гоплер“ ЕООД избра изпълнител за предоставяне на услуги по визуализация
„Гоплер“ ЕООД избра изпълнител за предоставяне на услуги по визуализация по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г., финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

За изпълнител беше определена фирма „Ни Ко“ ЕООД, която ще извърши дизайн и отпечатване на визуализационна табела и стикери за предвидените за доставка дълготрайни материални активи.
19 Mай, 2017 - Съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА
Фирма „Гоплер“ ЕООД публикува съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА (компютърно оборудване), по проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
19 Mай, 2017 - Съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за визуализация
Фирма „Гоплер“ ЕООД публикува съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за визуализация, по проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
18 Май, 2017 - Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“
Фирма „Гоплер“ ЕООД изпълнява проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г., финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Можете да изтеглите цялото съобщение тук.